Fish Head

Lê Thị Lựu, 1967

[A particularly somber verse by Lê Thị Lựu during her time in Gentilly, Paris, written on April 4th, 1967]

Xưa Thứ nghèo sơ nghèo sác
Cơm cá muối vừng dưa chua
Nay Thứ giầu không tưởng tượng
Muối vừng cơm cá vẫn ưa

Tới chơi vừa hôm cô Lựu
Kho cá bỏ đầu ném đi Nhặt lên
Thứ còn mắng với
Cô này ngu hơn giống gì

Ðầu kho vừa bùi vừa béo
Không đầu còn gì là ngon
Cá kho chỉ moa là thánh
Bởi moa kho cá cả con.

Hãy lắng mà nghe cho rõ:
Xì dầu, muối tiêu cho vừa
Muốn ngon phải kho cho kỹ
Ðừng quên riềng khô, nước dừa.

Cơm chín, cá dừ, quên khổ
Rượu nồng dăm chén quên đau
Tóc xanh vô bệnh không già
Mặc xác chuyện đời với nhau

Và đây là lời ước nguyện
Ðầu cá để dành từ sau
Nếu moa chết trước, Lựu nhớ:
Moa, cá một hố cùng nhau.

Old poor poverty
Fried rice with pickled sesame seeds
Now the rich did not imagine
Salted sesame fish rice still preferred

Come to play Luu
Fish head throw away
Pick up what is still scolded
She is more stupid than anything

The bottom of the warehouse is just fat
No head is good
Fish only moa is holy
By the fish store.

Please listen carefully:
Soy sauce, salt to taste
Want to be good store carefully
Do not forget the dried galangal, coconut milk.

Cooked rice, fish, forget suffering
Delicacies forget the pain
Green hair disease is not old
Wear life story together

And this is a wish
Fish from the back
If the mortal died before, Pudder remember:
Moa, fish a hole together.

More about
Lê Thị Lựu, The ArtistsPortrait of Lê Thị Lựu

Lê Thị Lựu

The invisible sadness of the everyday

1911 – 1988

By continuing to browse Obelisk you agree to our Cookie Policy